All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Horovce, okres Púchov, Trenčiansky krajHorovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj

Online aukcia bioplynovej stanice Horovce

Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Online aukcia bioplynovej stanice Horovce
Vyvolávacia cena
650 000 €


ZÁBEZPEKA: 100 000 €

Dátum dražby
05.10.2022 08:00

1. OBHLIADKA: 26.09.2022 10:00
2. OBHLIADKA: 28.09.2022 10:00

Miesto dražby
-

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:priemyselný objekt/výroba

Popis

Spoločnosť U9, a.s. v spolupráci so správcom konkurznej podstaty organizuje speňažovanie časti podniku prostredníctvom online aukcie.

Predmetom predaja je predaj častí podniku, ktoré tvoria Nehnuteľnosti, Hnuteľné veci a Pohľadávky Úpadcu BPS Horovce 2 a tretej osoby BioElectricity, s. r. o.. Nehnuteľnosti ako celok tvoria Bioplynovú stanicu.

BIOPLYNOVÁ STANICA:

Sústava je tvorená troma bioplynovými stanicami (ďalej len “BPS”) v Horovciach a to BPS Horovce 2, BPS Horovce 3 a BPS Horovce 4. Jednotlivé BPS boli postavené v priebehu rokov 2011-2013 generálnym dodávateľom spoločnosťou BIOTEC, s.r.o. so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Predmetom predaja sú časti podniku BPS 2 a BPS Horovce 4.

BPS Horovce 2 - Vlastníkom BPS Horovce 2 je spoločnosť BIOPLYN HOROVCE 2, s.r.o. so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, IČO: 45 556 521. BPS bola uvedená do prevádzky 11. apríla 2013 a jej inštalovaný elektrický výkon je 999 kWe. Technické údaje: dávkovacie zariadenie 2x40 m3, dopravníkový pás, 2x fermentor 22x6 m, koncový sklad s plynojemom 32x8 m, koncový sklad otvorený 22x8 m, budova kogenerácie s kogeneračnou jednotkou JMS 320.

BPS Horovce 4 - Vlastníkom BPS 4 je spoločnosť BioElectricity, s. r. o. so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, IČO: 47 379 499. BPS bola uvedená do prevádzky 20. decembra 2013 a jej inštalovaný elektrický výkon je 499 kWe. Technické údaje: zberná nádrž 13x3 m, fermentor 22x6 m, budova kogenerácie s kogeneračnou jednotkou JMS 312, trafostanica. BPS sú postavené v priemyselnej časti na okraji obce Horovce v blízkosti BPS Horovce 1, ktorú vlastní spoločnosť Bioplyn Horovce, s.r.o. a v blízkosti poľnohospodárskeho družstva v katastrálnom území obce Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj. Spoločne využívané technologické zariadenia: separátor výstupnej suroviny inštalovaný na otvorenom koncovom sklade BPS Horovce 3, núdzový horák plynu, výmenníková stanica tepla, budova kogenerácie.

ČASŤ PODNIKU SPOLU TVORIA:

Predmetom predaja je časť podniku úpadcu BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o. v konkurze, so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce a časť podniku tretej osoby BioElectricity, s. r. o., so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, ktoré tvoria nasledujúce majetkové hodnoty:


ČASŤ PODNIKU: 

1. NEHNUTEĽNOSTI: 

a) zapísané na liste vlastníctva č. 1109, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, pre okres Púchov, obec Horovce, katastrálne územie Horovce, a to:

Pozemky (Parcely registra „C“):

Druh Výmera v m2 Parcelné číslo Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

Zastavaná plocha a nádvorie 2924 m2 477/33 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 839 m2 477/38 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 408 m2 477/39 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 413 m2 477/40 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 405 m2 477/41 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 398 m2 477/42 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 140 m2 477/43 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 33 m2 477/44 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 34 m2 477/45 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 167 m2 477/46 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 8 m2 477/47 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 11 m2 477/48 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 29 m2 477/49 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 28 m2 477/50 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 32 m2 477/51 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 12 m2 477/52 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 2 m2 477/53 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 51 m2 477/57 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 51 m2 477/58 1/1

Zastavaná plocha a nádvorie 11 m2 477/59 1/1

Stavba:

Súpisné číslo Druh stavby Parcelné číslo Popis stavby Spoluvlastnícky podiel Úpadcu 

316 Priemyselná budova 477/52

477/51

477/50

477/49

477/45

477/48

477/42

477/41

477/40

477/38 Bioplynová stanica - Horovce 2 1/1

b) zapísané na liste vlastníctva č. 1109, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, pre okres Púchov, obec Horovce, katastrálne územie Horovce, a to: 

Stavba: 

Súpisné číslo Druh stavby Parcelné číslo Popis stavby Spoluvlastnícky podiel Úpadcu 

335 Priemyselná budova 477/43

477/39 Bioplynová stanica - Horovce 2 1/1

335 Priemyselná budova 477/59 BPS Bioelektricity 1/1


2. Hnuteľné veci vo výlučnom vlastníctve Úpadcu:

Súp. zl. majetku č. Popis Súpisová hodnota Číslo zab. pohľadávky v zozname pohľadávok Dôvod zapísania majetku

21. KGJ MSJ 4216 BL 54 770,96 € č.99 - č.112 § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

22. Miešadlá vo fermentore 23 377,54 € č.99 - č.112 § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

23. Dávkovacie zariadenia 21 884,38 € č.99 - č.112 § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

24. Centrálna riadiaca jednotka 6 838,87 € č.99 - č.112 § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

25. Námorný kontajner kovový 879,60 € č.99 - č.112 § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

56.

 Hnuteľné veci, a to: (i) hnuteľné veci na prevádzku, ktoré záložca vlastní a nové hnuteľné veci, ktoré nadobudne záložca v budúcnosti, ktoré budú slúžiť za trvania účinkov tejto zmluvy v činnosti záložcu namiesto ktorejkoľvek z uvedených vecí alebo inak a (ii) existujúce hnuteľné veci, ktoré sú zásobami a zásoby, ktoré nadobudne záložca v budúcnosti za trvania účinkov tejto zmluvy (hnuteľné veci na prevádzku, existujúce hnuteľné veci a nové hnuteľné veci všetky spolu alebo ktorákoľvek z nich ďalej aj len „hnuteľná vec“ alebo „hnuteľné veci“, prípadne len „vec“ alebo „veci“),

Práva na zaplatenie kúpnej ceny podľa zmlúv o pohľadávke uzavretých ku dňu podpísania tejto zmluvy a práva na zaplatenie kúpnej ceny podľa zmlúv o pohľadávkach uzavretých kedykoľvek v budúcnosti za trvania účinkov tejto zmluvy,

Právo alebo práva na výplatu z treasury transakcie,

Práva na výplatu vkladu z účtu zo zmlúv o účte uzavretých ku dňu podpísania tejto zmluvy a práva na výplatu vkladu z účtu podľa zmlúv o účte uzavretých kedykoľvek v budúcnosti za trvania účinkov tejto zmluvy (ktorékoľvek z týchto práv podľa ktorejkoľvek zmluvy o pohľadávke alebo, podľa okolností, viaceré z nich alebo všetky ďalej aj len „pohľadávka“ alebo „pohľadávky“).

V zmysle Upresnenia súpisovej položky č. 56, uverejnené v Obchodnom vestníku 178/2022 zo dňa 16.09.2022 (K053926): komín. Medzi hnuteľné veci, zapísané ako súpisová zložka majetku č. 56, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou prevádzky patrí kogeneračná jednotka. 460 000,00 €

 č.99 - č.112 Nesplnenie výzvy správcu podľa § 79 ods.1 ZKR na zaplatenie sumy rovnajúcej sa hodnote tohto majetku odsúhlasenej zabezpečeným veriteľom

(ďalej len „Hnuteľné veci“)

 

3.peňažné pohľadávky:

Typ súpisovej zložky majetku

Dlžník Neuhradená výška pohľadávky (istina) Právny dôvod vzniku

peňažná pohľadávka SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 106,98 € Poskytnutá záloha z 31.05.2017

peňažná pohľadávka Daňový úrad Trenčín, pracovisko Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 83,30 € Nadmerný odpočet DPH 1/2022

peňažná pohľadávka Daňový úrad Trenčín, pracovisko Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 3 716,45 € Nadmerný odpočet DPH 2/2022

peňažná pohľadávka TFI s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 10 750,00 € Dohoda o finančnej výpomoci z 04.01.2021

peňažná pohľadávka Pálenica, verejná obchodná spoločnosť, 018 55 Tuchyňa 152 432,00 € Zmluva o odbere a spracovaní materiáluz-dovoz výpalkov na BPS

peňažná pohľadávka AGRO BEDNÁR s.r.o., Dolná Breznica 234, 020 61 Dolná Breznica 79,20 € Zmluva o odbere materiálu z 01.07.2020- dovoz výpalkov z na BPS

peňažná pohľadávka AGRO BEDNÁR s.r.o., Dolná Breznica 234, 020 61 Dolná Breznica 560,00 € Zmluva o odbere materiálu z 01.07.2020- dovoz výpalkov z na BPS

peňažná pohľadávka GeoID s.r.o., 018 02 Hatné 210 120,00 € Zmluva o odbere a spracovaní materiáluz-dovoz výpalkov na BPS

peňažná pohľadávka Ľubomír Halas - súkromne hospodáriaci roľník, Štepnická 226, 020 01 Púchov 648,00 € Zmluva o odbere a spracovaní materiáluz-dovoz výpalkov na BPS

peňažná pohľadávka Peter Horečný, 018 52 Pruské 83 216,00 € Zmluva o odbere a spracovaní materiáluz-dovoz výpalkov na BPS

peňažná pohľadávka Peter Horečný, 018 52 Pruské 83 120,00 € Zmluva o odbere a spracovaní materiáluz-dovoz výpalkov na BPS

peňažná pohľadávka Farma Kameničany s. r. o, 200, Kameničany 018 54 13 560,00 € FA č. 11210025 zo dňa 27.12.2021, Miešadlo Eisele GTWS 204 EX, vrtuľa nerez

peňažná pohľadávka Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice, Hlavná Jaslovce 124/127 Jaslovské Bohunice 919 30 691,58 € Fa č. 2021119

peňažná pohľadávka Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09 98 190,84 € Fa č.8974320101 Výkup mesačný 01/2022

peňažná pohľadávka Daňový úrad Trenčín, pracovisko Púchov, Štefánikova 820,020 01 Púchov 585,10 € Preplatok na spotrebnej dani

peňažná pohľadávka Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 48 Bratislava 821 09 14 474,39 € Fa č.8974320201 Výkup elektriny za 5 dní z 02/2022

peňažná pohľadávka ecol Trade, s.r.o., J. Haška 1, 949 01 Nitra 285,05 € Fa č.10220029 za dovoz odpadu

peňažná pohľadávka ecol Trade, s.r.o., J. Haška 1, 949 01 Nitra 300,00 € Fa č.11220001 za dovoz odpadu

peňažná pohľadávka BIOTEC energy servis, s.r.o., 018 62 Horovce 106 2 380,75 € Fa č.10220030 Ref.AD Blue

peňažná pohľadávka BioElectricity, s.r.o., Horovce 106, Horovce 020 62 0,00 € Vyrovnací podiel

b) pohľadávky z účtu:

Typ súpisovej zložky majetku

Označenie banky Zostatok na účte Číslo účtu

pohľadávka z účtu Tatra banka a.s. 416,35 € SK71 1100 0000 0029 4411 4514

pohľadávka z účtu UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. 0,28 € SK43 1111 0000 0011 2821 4002


Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena650 000 €
ZÁBEZPEKA100 000 €
1. Obhliadka26.09.2022 10:00
2. Obhliadka28.09.2022 10:00
Dátum dražby05.10.2022 08:00
Miesto dražby-
Mgr. Dušan Dičér
Mgr. Dušan Dičér
SPRÁVCA 0948 917 607
dusan.dicer@u9.sk

V tejto lokalite

Speňažovanie časti podniku

Horovce   Aukcia

Speňažovanie časti podniku