All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Horovce, okres Púchov, Trenčiansky krajHorovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj

Speňažovanie časti podniku

Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku
Speňažovanie časti podniku

Základné informácie

Typ:aukcia
Kategória:hnuteľný majetok

Popis

Spoločnosť U9, a.s. v spolupráci so správcom konkurznej podstaty organizuje speňažovanie časti podniku prostredníctvom online aukcie.
Predmetom predaja je predaj častí podniku, ktoré tvoria Nehnuteľnosti, Hnuteľné veci a Pohľadávky Úpadcu BPS Horovce 2 a tretej osoby BioElectricity, s. r. o.. Nehnuteľnosti ako celok tvoria Bioplynovú stanicu.
BIOPLYNOVÁ STANICA:
Sústava je tvorená troma bioplynovými stanicami (ďalej len “BPS”) v Horovciach a to BPS Horovce 2, BPS Horovce 3 a BPS Horovce 4. Jednotlivé BPS boli postavené v priebehu rokov 2011-2013 generálnym dodávateľom spoločnosťou BIOTEC, s.r.o. so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Predmetom predaja sú časti podniku BPS 2 a BPS Horovce 4.
BPS Horovce 2 - Vlastníkom BPS Horovce 2 je spoločnosť BIOPLYN HOROVCE 2, s.r.o. so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, IČO: 45 556 521. BPS bola uvedená do prevádzky 11. apríla 2013 a jej inštalovaný elektrický výkon je 999 kWe. Technické údaje: dávkovacie zariadenie 2x40 m3, dopravníkový pás, 2x fermentor 22x6 m, koncový sklad s plynojemom 32x8 m, koncový sklad otvorený 22x8 m, budova kogenerácie s kogeneračnou jednotkou JMS 320.
BPS Horovce 4 - Vlastníkom BPS 4 je spoločnosť BioElectricity, s. r. o. so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, IČO: 47 379 499. BPS bola uvedená do prevádzky 20. decembra 2013 a jej inštalovaný elektrický výkon je 499 kWe. Technické údaje: zberná nádrž 13x3 m, fermentor 22x6 m, budova kogenerácie s kogeneračnou jednotkou JMS 312, trafostanica. BPS sú postavené v priemyselnej časti na okraji obce Horovce v blízkosti BPS Horovce 1, ktorú vlastní spoločnosť Bioplyn Horovce, s.r.o. a v blízkosti poľnohospodárskeho družstva v katastrálnom území obce Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj. Spoločne využívané technologické zariadenia: separátor výstupnej suroviny inštalovaný na otvorenom koncovom sklade BPS Horovce 3, núdzový horák plynu, výmenníková stanica tepla, budova kogenerácie.
ČASŤ PODNIKU SPOLU TVORIA:
Predmetom predaja je časť podniku úpadcu BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o. v konkurze, so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce a časť podniku tretej osoby BioElectricity, s. r. o., so sídlom Horovce 106, 020 62 Horovce, ktoré tvoria nasledujúce majetkové hodnoty:
POZRITE PRÍLOHU: Predmet predaja.
 

ZDIEĽAJTE  
Aukcia
ID aukcieBP1
Min. prihodenie5 000 €
Zábezpeka100 000 €
Možnosť predĺženia3 minúty
Začiatok aukcie05.10.2022 08:00
Koniec aukcie05.10.2022 12:00
Vyvolávacia cena 650 000 €

V tejto lokalite

Online aukcia bioplynovej stanice Horovce