All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

OZNÁMENIE O (PRVOM) OPAKOVANOM VEREJNOM PONUKOVOM KONANÍ

24.04.2023  |  

OZNÁMENIE O (PRVOM) OPAKOVANOM VEREJNOM PONUKOVOM KONANÍ

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., Zelená 2, 811 01 Bratislava zapísaný v zozname správcov pod značkou S1326 tel./fax 0903028719, jaroslav.dado@gmail.com

V Bratislave, dňa 24.04.2023
Sp. zn.: 33R/4/2021 S1326

Určené pre každého potenciálneho záujemcu

VEC: OZNÁMENIE O (PRVOM) OPAKOVANOM VEREJNOM PONUKOVOM KONANÍ - ohľadom predaja časti podniku z majetkovej podstaty úpadcu, spoločnosti ACS Kominárska, s.r.o., v konkurze

Vyhlasovateľ (prvého) opakovaného verejného ponukového konania:

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., s adresou kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, značka správcu: S 1326 (ďalej len „Správca“),

správca úpadcu, spoločnosti ACS Kominárska, s.r.o., v konkurze, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 061 674, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke číslo: 107442/B (ďalej len „Dlžník“),

na základe nasledujúceho právneho základu:

 1. uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33R/4/2021 zo dňa 15.06.2022, ktorým bolo zastavené reštrukturalizačné konanie na majetok Dlžníka, začaté konkurzné konanie na majetok Dlžníka, vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a ustanovený do funkcie správcu JUDr. Michal Mišík, s adresou kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, značka správcu: S 1358; uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33R/4/2021 zo dňa 15.06.2022 bolo zverejnené dňa 21.06.2022 v Obchodnom vestníku 119/2022 pod značkou K036484,
 2. uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33R/4/2021 zo dňa 26.09.2022, ktorým bol odvolaný správca JUDr. Michal Mišík, s adresou kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, značka správcu: S 1358, z funkcie správcu Dlžníka a ustanovený Správca do funkcie správcu Dlžníka; uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33R/4/2021 zo dňa 26.09.2022 bolo zverejnené dňa 05.10.2022 v Obchodnom vestníku 191/2022 pod značkou K057517,
 3. záväzného pokynu príslušného orgánu, ktorého členmi sú spoločnosť Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 31 634 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke číslo: 3714/B (ďalej len „Zabezpečený veriteľ 1“), ktorej pohľadávka voči Dlžníkovi je zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosti Dlžníka, spoločnosť Aldire Funding s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 51 406 497, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke číslo: 125872/B (ďalej len „Zabezpečený veriteľ 2“), ktorej pohľadávka voči Dlžníkovi je zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosti Dlžníka, a veriteľský výbor Dlžníka; predmetný záväzný pokyn príslušného orgánu bol udelený Správcovi dňa 21.12.2022,

vyhlásil (prvé) opakované verejné ponukové konanie na výber záujemcu, na ktorého bude, za podmienok uvedených v príslušnej zmluvnej dokumentácii, prevedená časť podniku Dlžníka (ďalej len „Ponukové konanie“). Ponukové konanie bolo vyhlásené dňa 24.04.2023 zverejnením v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 78/2023 pod značkou K022081.

Predmet Ponukového konania:

Predmetom Ponukového konania a predmetom predaja je časť podniku Dlžníka, ktorú tvoria výlučne:

 1. nasledujúce nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike, v okrese Bratislava III, v obci Bratislava – mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4108:
 • pozemok, parcela registra C, parcelné číslo: 11476/20, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1468 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1 (ďalej aj ako „Pozemok 1“),
 • pozemok, parcela registra C, parcelné číslo: 11476/21, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 862 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1 (ďalej aj ako „Pozemok 2“),
 • pozemok, parcela registra C, parcelné číslo: 11476/22, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1315 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1 (ďalej aj ako „Pozemok 3“),
 • stavba, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: sklad, súpisné číslo: 1552, postavená na Pozemku 2 a Pozemku 3 (ďalej aj ako „Stavba 1“),
 • stavba, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: dielňa, súpisné číslo: 1552, postavená na Pozemku 1 (ďalej aj ako „Stavba 2“)

(Pozemky 1 až 3 a Stavba 1 a Stavba 2 ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“);

Nehnuteľnosti boli zapísané do súpisov oddelených podstát Zabezpečeného veriteľa 1 a Zabezpečeného veriteľa 2, ktoré boli zverejnené dňa 11.08.2022 v Obchodnom vestníku 155/2022 pod značkami K046840 a K046841.;

 1. výkresy, správy a iné materiály, výstupy výkonových fáz a ich časti (ďalej len „Výstupy“) vypracované pri plnení zmluvy o poskytovaní architektonických služieb č. 012016 uzavretej dňa 14.09.2016 medzi Dlžníkom ako klientom a spoločnosťou ANNO 2002, spol. s r.o., so sídlom Bartókova 2D, 811 02 Bratislava - Staré mesto, Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 841 753, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke číslo: 27148/B, ako architektom v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o dielo“), prostredníctvom ktorých je vyjadrené architektonické dielo špecifikované v Zmluve o dielo (ďalej len „Architektonické dielo“);
 2. výhradná licencia na použitie Výstupov a na použitie Architektonického diela na účel zhotovenia stavby „Polyfunkčného komplexu Kominárska“ špecifikovanej v Zmluve o dielo (ďalej len „Stavba“) a na marketingové účely súvisiace so Stavbou spôsobom podľa úvahy Dlžníka, a to v územne a vecne neobmedzenom rozsahu a na celú dobu trvania majetkových práv k autorskému dielu (ďalej len „Licencia“)

Výstupy a Licencia boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, ktorého doplnenie o Výstupy a Licenciu bolo zverejnené dňa 21.11.2022 v Obchodnom vestníku 222/2022 pod značkou K067108

(Nehnuteľnosti, Výstupy a Licencia ďalej spolu len „Predmet predaja“ alebo „Časť podniku“).

Na základe výsledku Ponukového konania bude s víťazným účastníkom uzavretá zmluva o predaji časti podniku podľa ust. § 92 ods. 2 a 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 16.07.2022 a ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe ktorej bude prevedený Predmet predaja na víťazného účastníka ako kupujúceho.

Popis Nehnuteľností:

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4108 k.ú. Nové Mesto zodpovedajú pozemku evidovanému v katastri nehnuteľností pod par. č. 11476/20, ktorý zahŕňa stavbu súp. č. 1552, pozemku par. č. 11476/21, ktorý zahŕňa stavbu súp. č. 1552, a pozemku par. č. 11476/22, ktorý zahŕňa stavbu súp. č. 1552.

Nové Mesto je mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy. Nachádza sa severovýchodne od Starého Mesta. Mestská časť Nové Mesto ďalej susedí s mestskými časťami Rača, Vajnory, Ružinov, Lamač a Záhorská Bystrica. Nové Mesto leží v blízkosti Malých Karpát a približne polovicu katastrálneho územie pokrýva Bratislavský lesopark. Mestská časť Nové Mesto sa nachádza v nadmorskej výške cca 137 m. n. m., rozkladá sa na území o rozlohe 37,48 km2 a na začiatku roku 2021 tu žilo 44,5 tisíc obyvateľov. V mestskej časti Nové Mesto sa nachádza základná občianska vybavenosť, napojenie na inžinierske siete je možné na verejný vodovod, kanalizáciu, ČOV, plyn a elektrinu. Autobusová a električková doprava zabezpečuje spojenie s okolitými mestskými časťami.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v strede mestskej časti Nové Mesto v Bratislave. Nehnuteľnosti sú umiestnené v blízkosti parku Račianske mýto. Nehnuteľnosti ležia v zástavbe obytných domov. Najbližšie 2 autobusové zástavky sú vzdialené cca 200 m (Račianske mýto a Ursínyho), rovnako tak aj zástavka električky, a hlavná železničná stanica je vzdialená cca 1,5 km.

Obrázok č. 1 Poloha Nehnuteľností

Nehnuteľnosti tvoria pozemky par. č. 11476/20 o výmere 1468 m2, par. č. 11476/21 o výmere 862 m2 a par. č. 11476/22 o výmere 1315 m2, evidované ako zastavaná plocha a nádvorie, a nebytová budova pozostávajúca so skladových priestorov a dielne, ktorá sa nachádza na predmetných pozemkoch.

Na predmetných pozemkoch nachádzajú skladové stavby. Ide o samostatne stojace stavby – skladový areál. Konštrukčne stavby sú murované v havarijnom technickom stave. Na okraj strechy nadväzujú odkvapy a zvody pre odvod dažďovej vody, ktoré sú rovnako v podštandardnom technickom stave. Okná a dvere sú pôvodné oceľové.

Interiér objektu je v havarijnom stave. Je evidentné poničenie interiéru od zatekania vody, poveternostných vplyvov a vandalizmu. Podlahy sú z betónovej mazaniny a tiež sú v havarijnom stave. Objekt nie je využívaný a rovnako nie je ani využiteľný, a to vzhľadom na technický stav objektu, ktorý je určený k demolácii.

Podľa informácií od Dlžníka mal Dlžník zámer realizovať na Kominárskej ulici v Bratislave na pozemkoch uvedených na LV č. 4108 (červené ohraničenie viď obrázok nižšie) projekt výstavby polyfunkčného objektu KOMINARCA. Súčasťou polyfunkčného objektu mali byť garáže, obchody, kancelárie, kaviarne, apartmány a v horných podlažiach byty. Projekt výstavby polyfunkčného centra nezačal.

Návrh projektu KOMINARCA plánuje výstavbu budovy s celkom 2 podzemnými podlažiami a 11 nadzemnými podlažiami. Na 2 podzemných podlažiach by sa podľa predloženého návrhu projektu mali nachádzať garáže. Na prvom nadzemnom podlaží by sa mali nachádzať predovšetkým obchody, na nadzemných podlažiach 2-4 by sa mali nachádzať prevažne apartmány a zvyšok nadzemných podlaží by mal zahŕňať predovšetkým byty. Najväčšie zastúpenie v objekte by mali mať bytové jednotky a apartmány.

Obrázok č. 2: Mapa parciel LV 4108 (červené ohraničenie)

Podľa územného plánu mesta Bratislavy sa Nehnuteľnosti nachádzajú na ploche občianskeho vybavenia celomestského a nadmestského významu.

Obrázok č. 3: Územný plán

Obrázok č. 4: Letecký pohľad na Nehnuteľnosti

Podmienky účasti v Ponukovom konaní:

Organizáciu a priebeh Ponukového konania zabezpečuje pre Správcu advokátska kancelária Ivanič & Partners, s.r.o., so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 47 246 774, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke číslo: 87601/B (ďalej len „Advokátska kancelária“).

Záujemca, ktorý sa chce zúčastniť Ponukového konania, zašle Advokátskej kancelárii email na emailovú adresu: ivanic@i-partners.sk, v ktorom:

 • prejaví záujem zúčastniť sa Ponukového konania,
 • uvedie identifikačné údaje záujemcu,
 • meno a priezvisko kontaktnej osoby a telefonické a emailové spojenie na kontaktnú osobu.

Každému záujemcovi, ktorý prejaví záujem zúčastniť sa Ponukového konania, zašle Advokátska kancelária podmienky Ponukového konania a ďalšie informácie a/alebo dokumenty potrebné pre účasť v Ponukovom konaní.

Ponuka na kúpu Predmetu predaja sa musí doručiť na adresu sídla Advokátskej kancelárie v lehote do 07.06.2023 vrátane, do 15:00 hod. SEČ, a to v súlade s podmienkami Ponukového konania, ktoré obdrží každý záujemca, ktorý prejaví záujem zúčastniť sa Ponukového konania.

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Správca
 

Príloha: Oznámenie o Ponukovom konaní

Podobné