All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražba

18.08.2020  |  Často kladené otázky

Dražba

Otázky a odpovede, na ktoré sa najčastejšie pýtajú záujemcovia o dražbu

Je verejné konanie definované a upravené zákonom – č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ktorého výsledkom je prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby. Dražba sa realizuje na návrh vlastníka alebo záložného veriteľa.

Nehnuteľnosti v dražbách sú veľmi rozmanité od štandardných rodinných domov a bytov až po špecifické priemyselné objekty, hotely, pozemky alebo technológie a iné hnuteľné veci a to na celom území Slovenska. Dôvodom dražby z pozície záložného veriteľa je fakt, že dlžník nesplatil veriteľovi svoj riadne a včas.

Určite ako prvé treba kontaktovať U9 a informovať sa čo najviac o nehnuteľnosti. Naši skúsení zamestnanci Vám vedia poradiť a zodpovedať tiež právne otázky, prípadne pomôcť s úverom. Dražobný manuál

Rozhodujúcim faktorom pri kúpe nehnuteľnosti je cena. Nehnuteľnosti v dražbe bývajú cenovo výhodnejšie. Cena každej nehnuteľnosti v dražbe sa odvíja od ceny, ktorú stanovil znalec v aktuálnom znaleckom posudku. Znalci vyhotovujú posudok pre účely dražby, čo znamená, že cena nehnuteľnosti reflektuje práve skutočnosť, že nehnuteľnosť je v dražbe. Nespornou výhodou je, že dražba musí prebehnúť podľa zákonných pravidiel, teda záujemca sa nemusí obávať toho, že sa stane obeťou realitného podvodu.

Treba si riadne overiť termín a miesto konania dražby a prísť v dostatočnom časovom predstihu aby ste sa stihli zapísať do zoznamu účastníkov a pravdaže nezabudnúť si občiansky preukaz (resp. výpis z OR). Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky. Výšku zábezpeky dražobník zverejní v oznámení o dražbe, pričom nesmie byť vyššia ako 30% z ceny nehnuteľnosti, maximálne 49.790,88 EUR. Zábezpeku môžete doniesť buď priamo na dražbu v hotovosti, alebo napr. vložiť na účet dražobníka pod príslušným variabilným symbolom a doniesť potvrdenie o jej vložení na dražbu. Odporúčame však využívať bezhotovostný prevod na účet dražobníka.

Nie je to pravidlom, ale áno dá sa a U9 Vám s tým rado pomôže, ak to bude možné. Musíte sa však ohlásiť v dostatočnom časovom predstihu, pretože proces je zdĺhavejší ako pri štandardnej hypotéke.

Z priebehu dražby netreba mať strach. Na každej dražbe licitátor oznámi čo sa bude dražiť, aká je vyvolávacia cena a poučí účastníkov o tom ako sa bude dražiť - čo majú účastníci robiť. Potom už účastníci robia jednotlivé podania, a kto urobí najvyššie, stáva sa vydražiteľom. Na celý proces dražby pritom osvedčuje aj notár.

Ak by ste nehnuteľnosť nevydražili, zábezpeku Vám dražobník ihneď po dražbe v celej výške vráti. Keď sa Vám teda nehnuteľnosť nepodarí vydražiť, nič nestrácate, naopak odchádzate bohatší o skúsenosti. Ak nehnuteľnosť vydražíte, zábezpeka sa započítava do celkovej ceny nehnuteľnosti.

Vydražiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti po doplatení celej sumy dosiahnutej vydražením, a to ku dňu udelenia príklepu na dražbe. Dražobník vystaví potvrdenie o zaplatení, ktoré spolu s notárskou zápisnicou o priebehu dražby predstavuje doklady osvedčujúce Vaše vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Kataster do 60 dní vykoná zmenu zápisu vlastníctva na Vás.

Po vydražení a zaplatení celej sumy za nehnuteľnosť je pôvodný vlastník povinný odovzdať nehnuteľnosť vydražiteľovi bez zbytočného odkladu.

Neplatíte žiadne sprostredkovateľské provízie, poplatky za právne služby, ani správne poplatky na katastri, zaplatíte iba cenu nehnuteľnosti. U9 všetko spraví za Vás. Upozorňujeme však, že podľa ust. § 29 ods. 5 Zákona o dobrovoľných dražbách, náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. U nás účtujeme len cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách .

V prípade, ak bol navrhovateľ dražby prednostný záložný veriteľ, všetky záväzky odpadajú a nadobúdate „čistý“ list vlastníctva. Nový vlastník za toho pôvodného nič nedopláca.


Potrebujete vedieť ešte niečo viac? Neváhajte a kontaktujte U9.

 

Podobné